• Sản phẩm mới
 • Xăng, dầu đốt
  NHIÊN LIỆU JET A1
   Nhiên liệu Jet A1
  TCVN 6426:2009

  Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu dùng cho động cơ phản lực tuốc bin của máy bay sau đây gọi là nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A1.

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
   

  Tên chỉ tiêu

  Mức / yêu cầu

  Phương pháp thử

  IP

  TCVN / ASTM

  1. Ngoại quan:

  - Quan sát.

  - Màu.

  - Tạp chất dạng hạt, mg/l max

  - Hạt tạp chất tại nơi sản xuất,

  số hạt tích lũy trong đường ống ISO code

  ³ 4 mm (c)

  ³ 6 mm (c)

  ³ 14 mm (c)

  ³ 21 mm (c)

  ³ 25 mm (c)

  ³ 30 mm (c)

  Trong, sáng, không có hạt rắn và nước không hòa tan ở nhiệt độ môi trường

  Ghi kết quả

  1,0

  Ghi kết quả

  Ghi kết quả

  Ghi kết quả

  Ghi kết quả

  Ghi kết quả

  Ghi kết quả

  423

  564 / 565

  TCVN 4354 (D156) / D6045

  D 5452

  2. Thành phần:

  - Axit tổng, mg KOH/g max

  - Hydrocacbon thơm, % thể tích max

  hoặc

  Tổng hydrocacbon thơm, % thể tích max

  - Lưu huỳnh tổng, % khối lượng max

  - Lưu huỳnh Mercaptan, % khối lượng max

  hoặc Doctor Test

  - Thành phần nhiên liệu qua quá trình

  hydro hóa, % thể tích.

  - Thành phần nhiên liệu qua quá trình

  hydro hóa khắc nghiệt, % thể tích.

  0,015

  25,0

  26,5

  0,30

  0,0030

  Âm tính

  Ghi kết quả

  “không” hoặc 100%

  Ghi kết quả

  “không” hoặc 100%

  354

  156

  436

  336

  342

  30

  TCVN 7419

  (D3242)

  TCVN 7330

  (D1319)

  D6379

  TCVN 2708

  (D1266) /

  TCVN 6701

  (D2622)

  TCVN 2685

  (D3227)

  TCVN 7486

  (D4952)

  3. Tính bay hơi:

  - Thành phần cất

  + Điểm sôi đầu, 0C

  + Nhiên liệu thu hồi:

  10% thể tích, 0C max

  50% thể tích, 0C

  90% thể tích, 0C

  + Điểm sôi cuối, 0C max

  + Cặn, % thể tích max

  + Hao hụt, % thể tích max

  - Điểm chớp cháy, 0C min

  - Khối lượng riêng ở 15 0C, kg/m3.

  Ghi kết quả

  205,0

  Ghi kết quả

  Ghi kết quả

  300,0

  1,5

  1,5

  38,0

  min 775,0

  đến max 840,0

  123

  170 / 523

  160 / 365

  TCVN 2698

  (D86)

  TCVN 7485

  (D56) / TCVN 6608 (D3828)

  TCVN 6594 (D1298) / D4052

  4. Tính chảy:

  - Điểm băng, 0C max

  - Độ nhớt ở - 200C, mm2 / s (cSt) (*) max

  - 47,0

  8,000

  16 / 435 / 528 / 529

  71

  TCVN 7170 (D2386) hoặc

  D5972 / D7153 hoặc D7154

  TCVN 3171

  (D445)

  5. Tính cháy:

  - Nhiệt lượng riêng thực, MJ/kg min

  - Chiều cao ngọn lửa không khói, mm min

  hoặc chiều cao ngọn lửa không khói, mm min

  và hàm lượng Naphtalen, % thể tích max

  42,80

  25,0

  19,0

  3,00

  57

  57

  D3338 / D4809

  TCVN 7418

  (D1322)

  TCVN 7418

  (D1322)

  TCVN 7989

  (D1840)

  6. Tính ăn mòn:

  - Ăn mòn mảnh đồng, phân loại max

  (2 h ± 5 phút, ở 100 0C ± 1 0C)

  1

  154

  TCVN 2694

  (D130)

  7. Tính ổn định:

  Độ ổn định oxy hóa nhiệt (JFTOT),

  - Nhiệt độ thử, 0C min

  - Chênh lệch áp suất qua màng lọc,

  Pa (mmHg) (**) max

  - Mức cặn ống, (nhìn bằng mắt thường) max

  260

  25,0;7,50063x10-3

  (25,0)

  Nhỏ hơn 3, cặn không có màu con công hoặc màu bất thường

  323

  TCVN 7487

  (D3241)

  8. Tạp chất:

  - Hàm lượng nhựa thực tế, mg/100ml max

  - Trị số tách nước (MSEP):

  Nhiên liệu có phụ gia chống tĩnh điện min

  hoặc nhiên liệu không có phụ gia chống

  tĩnh điện min

  7

  70

  85

  540

  TCVN 6593

  (D381)

  TCVN 7272

  (D3948)

  9. Độ dẫn điện:

  Độ dẫn điện, pS/m.

  min 50

  đến max 600

  274

  TCVN 6609

  (D2624)

  10.Tính bôi trơn:

  Đường kính vết mài mòn BOCLE, mm max

  0,85

   

  D5001

  11.Phụ gia: (tên và ký hiệu theo tiêu chuẩn

  Quốc phòng Anh DEF STAN 91-91/5

  nêu trong chứng chỉ chất lượng).

  - Phụ gia chống oxy hóa, mg/l

  + trong nhiên liệu qua quá trình hydro hóa

  và nhiên liệu tổng hợp (bắt buộc).

  + trong nhiên liệu không qua quá trình

  hydro hóa (không bắt buộc) max

  - Phụ gia chống hoạt tính kim loại, mg/l

  (không bắt buộc) max

  - Phụ gia chống tĩnh điện, mg/l

  + Pha lần đầu Stadis ® 450 max

  + Pha lần sau

  min 17,0

  đến max 24,0

  24,0

  5,7

  3,0

     

  Phụ gia chống oxy hóa trong nhiên liệu đã qua quá trình hydro hóa và nhiên liệu tổng hợp là bắt buộc và phụ gia này phải cho vào ngay sau quá trình hydro hóa hoặc quá trình tổng hợp và trước khi sản phẩm hoặc thành phẩm được chuyển sang bảo quản, để ngăn sự peroxy hóa và tạo nhựa sau chế biến.

  Không cho phép dùng phụ gia chống đóng băng nếu không có sự nhất trí của tất cả các thành viên trong hệ thống chung.

  Phụ gia ức chế ăn mòn / Phụ gia cải thiện tính bôi trơn được cho vào nhiên liệu mà không cần sự chấp thuận trước của các thành viên trong hệ thống chung.

  Loại và hàm lượng các phụ gia đã sử dụng phải nêu trong Chứng chỉ chất lượng hoặc các tài liệu khác liên quan chất lượng. Khi các phụ gia này được pha loãng với dung môi hydrocacbon để cải thiện tính bảo quản, thì trước khi pha loãng phải ghi nồng độ gốc của phụ gia trong báo cáo.

  Sản phẩm cùng loại